top of page

ÁLLÁSPÁLYÁZAT MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - Szatmári Múzeum igazgatóAllasHirdetes_Szatmári Múzeum igazgató publikált
.pdf
PDF letöltése • 115KB


ÁLLÁSPÁLYÁZAT MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA pályázatot hirdet Munkaviszony (MT) keretében Szatmári Múzeum igazgató Munkakör/feladatkör betöltésére. Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Jelen pályázati felhívás a Szatmári Múzeum (4700 Mátészalka, Kossuth utca 5.) igazgatói munkakörének betöltésére irányul. A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony, 2024. január 1. napjától 2028. december 31. napjáig. Az igazgató megbízásához a miniszter véleményét a képviselő-testület előzetesen kikéri. A munkaszerződés megkötésekor legfeljebb három hónap próbaidő köthető ki. A munkáltatói jogkör gyakorlója az igazgató munkaviszonyának befejező időpontját követően kulturális munkakörben, határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatása lehetőségét biztosítja, amennyiben az intézmény betölthető álláshellyel rendelkezik. Az igazgató az Mt. szerinti vezető állású munkavállalónak minősül. A munkabér és egyéb juttatások megállapítása az Mt.-ben foglaltak szerint, a felek közötti megegyezés alapján történik. A múzeum vezetőjeként szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó munkát, a Kultv.-ben a múzeumok részére meghatározott feladatok ellátását. Felelős a múzeum szakszerű és törvényes működéséért, az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtásáért. Felelős a szakmai munka színvonaláért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Gyakorolja a múzeum dolgozói felett a munkáltatói jogokat. Képviseli az intézményt, együttműködik a város kulturális és köznevelési intézményeivel, a fenntartóval. Betöltendő állás szakmacsoportja: kultúra Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői Betöltendő állás jogviszonya: Munkaviszony (MT) Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő Munkavégzés helye: Mátészalka Álláshirdető szervezet bemutatása: Mátészalka Város Önkormányzata a Szatmári Múzeum fenntartója. Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szatmári Múzeum igazgató munkakör betöltésére pályázatot hirdet. A Szatmári Múzeum igazgatója tekintetében a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület gyakorolja. A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.mateszalka.hu honlapon szerezhető be. A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázatot postai úton a 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. címre történő megküldéssel vagy személyesen Potosné dr. Kovács Zsuzsanna aljegyzőnél (Mátészalkai Polgármesteri Hivatal I. emelet 12. iroda) lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az intézményi iktatószámot. További információt Potosné dr. Kovács Zsuszanna aljegyző nyújt (44/501-391, aljegyzo@mateszalka.hu)

Feltételek, Előnyök Pályázati feltételek: Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények: - Büntetlen előélet - Cselekvőképesség - Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása Elvárt végzettség/képesítés: - 7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Egyéb végzettség, 39/2020.(X.30.) EMMI r. 1.mell.7. pont mesterfokú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség Egyéb pályázati feltétel meghatározása: - A 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 7. pontjában meghatározott követelményeknek való megfelelés- elvárt végezettség: mesterfokú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség. - A EMMI rendelet 1. melléklet 7. pontjában meghatározott követelményeknek való megfelelés - elvárt idegennyelv-ismeret:KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret. Az idegennyelv-ismeretet igazolni szükséges. - A EMMI rendelet 1. mell7. pontjában meghatározott követelményeknek való megfelelés - elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogv.-ban legalább 3 éves szakmai gyakorlat. - A EMMI rendelet 1. mell 7. pontjában meghatározott követelményeknek való megfelelés - elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik. A vezetői gyakorlatot igazolni szükséges. - A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességét érintő gondnokság alatt. - A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat nyilvános, vagy zárt ülésen történő tárgyalásához járul hozzá. - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely a büntetlen előélet mellett tanúsítja, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. - Munkaköre betöltéséhez magyar nyelvtudás szükséges. - A munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzése, vagy annak igazolása, hogy a képzést korábban elvégezte. - A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll fenn vele szemben az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok. - A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyag véleményezésre jogosultak általi megismerhetőséghez hozzájárul.

- A pályázó nyilatkozata, hogy megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok. Pályázat elbírálása során előnyt jelent: A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen Egyéb pályázati előnyök: - legalább tízéves szakmai gyakorlat - legalább tízéves intézményvezetői tapasztalat, gyakorlat A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok: - végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata - nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata - fényképpel ellátott szakmai önéletrajz - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről - vezetői program - szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.16. 16:00 A pályázat elbírálásának módja: Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül bizottság hallgatja meg. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázatokról Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testület a következő ülésén dönt A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.22. 00:00 A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.mateszalka.hu; www.szatmarimuzeum.hu Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.01.01. Publikálás tervezett időpontja: 2023.09.11. A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.
Commentaires


bottom of page